Elsparkcyklar: Detta gäller i Göteborg från 1 september

Från 1 september blir det förbjudet att köra elsparkcykel på gångbanor. Däremot kommer Göteborgs Stad att fortsätta tillåta parkering av elsparkcyklar på gångbanor fram till 1 april 2023. Orsaken är bland annat att det behövs mer utrymme för nya parkeringsplatser med tät placering. 

Bakgrunden är att regeringen nyligen har beslutat om två nationella förbud som gäller från 1 september: 

Det blir då dels förbjudet att köra elsparkcykel på gångbanor, dels förbjudet att parkera elsparkcykel på gång- och cykelbanor. 

När det gäller parkeringsförbudet har regeringen dock gett kommuner möjlighet att själva bestämma om och i så fall hur förbudet ska införas. 

  • ­Göteborgs Stad delar regeringens problembild av att elsparkcyklar har parkerats dåligt på både gång- och cykelbanor. Vi välkomnar därför de nya reglerna, eftersom de ger bättre möjligheter för kommuner att kontrollera hur både delade och privatägda elsparkcyklar används, säger Markus Aarflot, projektledare mobilitetstjänster, trafikkontoret Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad arbetar för att skapa parkeringsytor för elsparkcyklar men det är svårt att hitta ytterligare utrymme på till exempel platser och torg. Utöver egna parkeringsplatser för elsparkcyklar föreslår regeringen att elsparkcyklar kan parkera på cykelparkeringar. Men i Göteborg är det ont om lediga platser i stora delar av staden. För att parkeringsförbudet för elsparkcyklar ska kunna införas på gångbanor behöver därför arbetet med att identifiera nya typer av parkeringsytor intensifieras. 

  • Vi behöver nu analysera och utvärdera frågan i ett större sammanhang, säger Markus Aarflot.

Mot bakgrund av detta kommer trafikkontoret besluta att förbudet att parkera på gångbanor inte ska gälla i Göteborg under perioden 1 september till 1 april 2023. Det ger Göteborgs Stad möjlighet att under tiden ta fram ett långsiktigt arbetssätt för mikromobilitet, som elsparkcyklar är en del av.

Men observera att det fortfarande är förbjudet att parkera elsparkcyklar på ett trafikfarligt sätt eller så att de hindrar framkomligheten och tillgängligheten.

Om förbudet att köra på gångbanor

Det blir från 1 september förbjudet att köra elsparkcyklar på gångbanor, oavsett hastighet. Det är fortsatt tillåtet att leda elsparkcyklar på gångbanor och att korsa gångbanor med elsparkcyklar.

”Situationen har blivit väsentligt bättre”

I början av det här året beslutade trafiknämnden att begränsa antalet delade elsparkcyklar till som mest 4 400. Hittills i år har cirka 3 600 elsparkcyklar placerats ut i Göteborg. 

  • Vår bedömning både i dialog med allmänheten och elsparkcykelföretagen och med tillgänglig statistik är att parkeringssituationen för elsparkcyklar har blivit väsentligt bättre jämfört med tidigare år, säger Markus Aarflot på trafikkontoret.
Total
0
Shares